2 juni 2020

Verslag ALV 2019

Verslag ALV bv Klapwijk d.d. 18 april 2019

Terugblik 2018

Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt? Op het sociale vlak waren dat het wijkfeest, de vossenjacht, St Maarten, de valentijnsknutsel. Op het gebied van de leefomgeving waren punten van aandacht de leefbaarheid en de ontwikkeling van de visie Klapwijk Klimaatbestendig. Het oude bussenmuseum is tegen gehouden i.s.m. bewonersvereniging Zuid. Plannen uitbreiding Mariaschool. De oude lokalen verdwijnen en er komt een nieuw kindcentrum. Recent is er in Klapwijk ook een rouwkamer aan achterzijde van de Ontmoetingskerk gerealiseerd.

Komend jaar staat veel op het programma, de visie wordt verder uitgewerkt. Afronding Ackerswoude vindt ook plaats.

We moeten twee punten goed in de gaten houden: groen veldje Caro van Eijklaan. De bestemming is maatschappelijk. De vergunning voor een 9 m hoog gebouw is ingetrokken (de bouwplannen waren goedgekeurd). Maar door overheidsmaatregelen is hier minder behoefte aan.

Knip in de Hoogseweg, aanslutiting Kleihoogt / Randweg. Oorspronkelijk gebruik als bouwweg, maar na 10 jaar in de gaten houden dat er alsnog knip komt

  1. Notulen 2018 worden goedgekeurd
  1. Financiën

Er is een aanvrage bij fonds 1818 gedaan t.b.v. opknapbeurt entree wijkpark. Er is € 3000 toegezegd en een deel van onze reserve wijkaanpak kunnen we hiervoor aanspreken.

Exploitatierekening

Resultaat boekjaar 2018 is € -1666

Inkomsten:

Contributies lopen achter bij begroting.

651 leden, 100 nog niet betaald.

21 hiervan hebben 3 jaar niet betaald, deze leden worden geroyeerd.

De rest krijgt in 2019 een dubbele nota.

19 nieuwe leden, 4 opzeggingen

Innen van contributie blijft aandachtspunt.

Innen facturen: tikkie is lastig te koppelen aan juiste adressen en we hebben niet alle telefoonnummers.

Vergoed onderhoud AED, vervanging stickers.

Uitgaven:

Vrijwilligersactiviteit

Wijkfeest:

Afgelopen jaar geen subsidie ontvangen (2000).

Algemene reserve mag maximaal 20 % bedragen.

Cursus sociale hygiëne (278):

Zelf kosten huren catering

In 2020 30e keer wijkfeest: hiervoor is een hoger bedrag gereserveerd.

Volwassenenactiviteit: AED, kosten factuur kunnen worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar.

Ondanks negatieve resultaat in 2018, is de vereniging financieel gezond

Voor 2019 is de subsidie van de gemeente wel toegekend.

Kascontrolecommissie:

Bezoek penningmeester

Administratie goed verzorgd

Alle inkomsten en uitgaven zijn bekeken en er zijn vragen gesteld aan de penningmeester.

  • Goed in control. Bedragen op balans kloppen met bankafschriften.
  • De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge voor gedane zaken.
  1. Vrijwilligers

De coördinator van het wijktoezicht is Rob Bontenbal. Er zijn nu 27 lopers.

Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden voor wijktoezicht.

Wijkfeestcommissie is ook belangrijk

Vrijwilligers nog nodig voor zaterdag 25 mei 2019.

  1. Bestuur

Na 13 jaar neemt Jos afscheid als voorzitter. Hij wordt hartelijk bedankt voor alle jaren dat hij met grote inzet voorzitter is geweest. Jos blijft actief in de wijk.

Jos wordt opgevolgd door Alex Koppers.

Alex is betrokken bij het aanvragen van subsidie bij Fonds 1818.

Idee Vrouwenrecht: muur betegelen en daar mag iedereen een kunstwerk op maken.

Mozaiëken, tegels verven.

De fontein wordt ook weer in ere hersteld.

  1. Rondvraag

Herman Stikkel, voorzitter bewonersvereniging Koningshof

Renovaties in PN en Koningshof al plaatsgevonden. Onderling regelmatig contact gehad over renovatie en betrokkenheid gemeente.

Diverse keren hebben mensen een klacht ingediend bij Avalex over het ophalen van vuil.

Overal lag papier (valt na/tijdens ophalen uit vrachtwagen).

Dit komt ook voor bij gft en ander afval.

Blijven melden bij meldpunt gemeente en Avalex.

Renovatie van de wijk – Klimaatbestendig Klapwijk

Toegenomen betrokkenheid onder de bewoners bij de renovatie van de wijk.

Positief: gemeente probeert ons in beginfase van projecten te betrekken.

Jolanda Alsemgeest. Projectleider klimaatbestendig Klapwijk.

Een overall visie is in PN nog niet eerder gedaan, deze wordt voor Klapwijk wel opgesteld.

Door middel van wijkgesprekken en wijkgroepen worden diverse onderwerpen besproken (riolering/water, groen, verkeer en meer). Elke keer zijn er 30-60 mensen aanwezig.

Mensen willen meer kennis opdoen en meedenken.

Ook is er veel kennis in de wijk over bijvoorbeeld groen en verkeer. Deze mensen hebben ook een presentatie gegeven.

Er is een bureau ingehuurd om tot een concept visie te komen.

Eerst enquête gehouden, 25 % respons. De input is verwerkt in de visie.

Stip op de horizon, vastleggen uitgangspunten voor het ontwerp.

5 thema’s

Minimaal ophogen, bodem nat houden, altijd droog kunnen spelen, passende aansluiting tuinen en woningen.

Water in de wijk: hemelwater afkoppelen. maar langer vasthouden in de wijk.

Koester het groen, rekening houden met bestaande bomen.

Profiteer van kansen: vergroenen tuinen

Ontharden en vergroenen, variatie, ecologische ontwikkeling

Maatwerk per straat

Versterken fiets- en wandelnetwerk

Betrokkenheid inwoners particulier terrein (subsidies e.d.)

Per ansichtkaart en de website informeert de gemeente de bewoners van Klapwijk.

Ook houdt de gemeente op 7 mei een infomarkt in de Mariaschool en is ze aanwezig op het wijkfeest op 25 mei.

Reactie voor 1juni, verbeteringen n.a.v. reacties

Het College stelt uiteindelijk de Visie vast.

Na de Visie komen de volgende fasen:

Ontwerp

Uitvoering

Energietransitie:

“neem dat ook even mee”

Gasloos alternatief is er nog niet

PN heeft een tuinder met aardwarmte en gebouw Rondom Wonen

Wel opties open houden, in gesprek met nutsbedrijven

Wat is minimaal ophogen: bij huizen waar fundering blootligt wordt wel opgehoogd, maar dan bijvoorbeeld geleidelijk aflopen naar wijkpark.

Tussenpaden en achterpaden moeten aansluiten.

Mensen moeten in gesprek met elkaar.

Riolering wordt vervangen. Drainering ook niet overal goed

Drooglegging wordt overal getoetst. Conform de norm aangelegd (80 cm)

Glasvezel tegelijk meenemen: 2 partijen willen meedoen

Vrijwilligers wijkfeest:

Agnes van Leeuwen heeft ook Sociale hygiëne, wil indien nodig paar uur bardraaien

Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Sluiting vergadering

 


Terug