30 december 2020

Hoogseweg

De Hoogseweg is en blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer dat de wijk in- of uit zou willen. Wethouder Jense heeft dit per brief laten weten aan iedereen die heeft deelgenomen en heeft ingesproken tijdens de hoor- en wederhoor bijeenkomst van de commissie bezwaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

In september 2014 heeft de Raad van State hierover ook een definitieve uitspraak gedaan. In deze uitspraak is te lezen dat: ‘Bij het berekenen van de geluidshinder in het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een knip in de Hoogseweg. In de plantoelichting staat dat deze knip wordt gerealiseerd zodra de Oostelijke Randweg (nu de Zijdeweg) is gerealiseerd. Voorts heeft het college van burgemeester en wethouders ter zitting bevestigd dat het voornemens is om het voor de knip benodigde verkeersbesluit te nemen. In het geen (appellant sub 1) heeft aangevoerd ziet de Raad van State geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het verkeersbesluit niet wordt genomen of dat de knip niet wordt gerealiseerd. Gelet hierop heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het geen extra geluidhinder is op de percelen te verwachten is.’

Kortom, de Hoogseweg zou volgens de uitspraak van de Raad van State dus meteen bij de opening van de huidige Zijdeweg moeten worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Helaas is de indruk gewekt dat deze weg een extra toegangsweg zou zijn van- en naar Klapwijk. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wist wel dat deze uitspraak er was maar wilde graag de Hoogseweg tijdelijk openstellen voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen tijdens de renovatie van de wijk. En zij was van mening dat deze tijdelijke openstelling ook op stilzwijgende instemming kon rekenen van de bewoners. Echter is er naar de uitspraak van de Raad van State verwezen door enkele bewoners, waardoor de weg met onmiddellijke ingang weer moest worden afgesloten.

Dit is kort gezegd het besluit en daar moeten we het mee doen.

Alex Koppers
Voorzitter bewonersvereniging Klapwijk


Terug